การประกันสินค้า

(การประกันไม่รวมวัสดุสิ้นเปลืองทุกชนิด)